View Photos (6)

Info
Join:27 Jul 2012
Last:27 Jul 2012

About Me

Phạm Thái Nguyên.
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Tốt nghiệp đại học năm 2005.
Tag