Jersy
 View Photos (4)

Info
Join:8 Aug 2012
Last:15 Aug 2012

About Me

Sinh sống tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Credits

Sinh sống tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tag