View Photos (5)

Info
Join:14 Oct 2009
Last:14 Oct 2009

Friends
Admin - iStudio Admin

About Me

oanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và mở thêm chi nhánh ở Hà Nội. Từ đó, phát sinh một số nhu cầu:

- Nhân viên làm việc ngoài công ty cần kết nối an toàn đến hệ mạng Sài Gòn.

- Trao đổi dữ liệu an toàn giữa 02 hệ mạng Sài Gòn & Hà Nội khi doanh nghiệp không có đường thuê bao riêng.

- Khách hàng đến doanh nghiệp có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet.

- Nhân viên có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet và truy cập tài nguyên mạng nội bộ.

III- Các bước triển khai:

Bài Lab phát triển từ mô hình của Lab-7 đươc xem như Site Saigon và các máy cho Site Hanoi dùng mô hình mạng Workgroup bao gồm :

- 01 máy Windows Server 2003 dùng làm ISA-2K6 (M4)

- 01 máy Windows Server 2003 dùng làm Server (M5)

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên , các giải pháp đuọc đề nghị bao gồm

- Thiết lập kết nối VPN Client to Gateway qua ISA server.

- Thiết lập kết nối Gateway to Gateway qua ISA server giữa 2 văn phòng Sài Gòn & Hà Nội.

- Thiết lập Wireless Access Point và cấu hình ISA server.

Credits

oanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và mở thêm chi nhánh ở Hà Nội. Từ đó, phát sinh một số nhu cầu:

- Nhân viên làm việc ngoài công ty cần kết nối an toàn đến hệ mạng Sài Gòn.

- Trao đổi dữ liệu an toàn giữa 02 hệ mạng Sài Gòn & Hà Nội khi doanh nghiệp không có đường thuê bao riêng.

- Khách hàng đến doanh nghiệp có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet.

- Nhân viên có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet và truy cập tài nguyên mạng nội bộ.

III- Các bước triển khai:

Bài Lab phát triển từ mô hình của Lab-7 đươc xem như Site Saigon và các máy cho Site Hanoi dùng mô hình mạng Workgroup bao gồm :

- 01 máy Windows Server 2003 dùng làm ISA-2K6 (M4)

- 01 máy Windows Server 2003 dùng làm Server (M5)

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên , các giải pháp đuọc đề nghị bao gồm

- Thiết lập kết nối VPN Client to Gateway qua ISA server.

- Thiết lập kết nối Gateway to Gateway qua ISA server giữa 2 văn phòng Sài Gòn & Hà Nội.

- Thiết lập Wireless Access Point và cấu hình ISA server.
Tag